php

Oferujemy Państwu wykonanie odbiorczych oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznych. Prace wykonywane są przez osoby posiadające niezbędne świadectwa kwalifikacji. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie kontrolno-pomiarowym.

 • Wykonujemy m. in.:
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • badania wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary rezystywności gruntu

Pamiętaj! Każdy właściciel obiektu budowlanego (w tym domu jednorodzinnego) jest zobowiązany Prawem Budowlanym do wykonania okresowych badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych co najmniej raz na 5 lat! Posiadanie aktualnego protokołu sprawdzenia okresowego instalacji elektrycznej może być wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku wypłaty odszkodowania za zaistniałą szkodę.

 • Poza pomiarami instalacji elektrycznych wykonujemy również:
  • montaż instalacji elektrycznych
  • montaż instalacji alarmowych (system Satel)
  • montaż instalacji RTV
  • montaż instalacji teleinformatycznej (sieci komputerowej)
  • montaż monitoringu
  • podłączenia sprzętu AGD (płyty indukcyjne, piekarniki, pralki, itp.)
  • podłączania sterowników bram wjazdowych
  • biały montaż elektryczny (gniazda, włączniki, oświetlenie, itp.)
  • remonty i modernizację instalacji elektrycznych